Forsikringer:

Forsikringsforhold for børn og unge i Skive kommunes daginstitutioner, skoler m.m. pr. 1.1.2005. Skive Kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Skive Kommune har en ansvarsforsikring og som følge deraf, er skader, hvor ansatte eller kommunen er erstatningspligtige, dækket.

 

HUSK:

Som forældre skal du altid selv anmelde ulykkestilfælde m.v. til evt. privat tegnet ulykkesforsikring/familieansvarsforsikring. Hvis dit barn er blevet påført skade af en anden, skal du som forælder selv rejse krav overfor skadevolderens forældre.

 

Nogle gode råd:

Det anbefales, såfremt at du ikke allerede har tegnet en ulykkesforsikring, at tegne en sådan, der dækker alle døgnets timer og giver barnet størst muligt økonomisk hjælp, i forbindelse med et ulykkestilfælde.

Det anbefales, såfremt at du ikke allerede har tegnet en familieansvarsfor sikring, at tegne en sådan, så dit barn er dækket i forbindelse med evt. skade.

Forvolder dit barn skade, skal du ikke diskutere ansvarets placering med modparten. Overlad det til dit forsikringsselskab, så vil selskabet tage stilling til skyldsspørgsmålet.

 

Har du spørgsmål:

Spørgsmål i forbindelse med evt. skade vedr. dit barn og om kommunen er erstatningsansvarlig, kan rettes til institutionen.

 

Tandskader:

Ved tandskader på børn under 18 år, skal du altid henvende dig, til den kommunale tandpleje. Nødbehandling hos en anden tandlæge, er naturligvis tilladt.

Ved en tandskade på unge mellem 18 -21 år, skal henvendelse ske til egen tandlæge.

 

Hvis børnene forvolder skade på hinanden:

Forvolder børnene skade på hinanden, imens de er i institutionen, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter. Den slags sager afgøres mellem børnene (hjemmene) evt. gennem deres indbo/ansvarsforsikring. Barnet bliver i dette tilfælde personligt erstatningsansvarligt, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt.

 

Der er tilsyn med børnene i institutionen. Hvis en indgriben fra personalet, ikke kunne have hindret en skade, kan institutionen ikke drages til ansvar. Men tilsynsansvaret er meget strengt.

 

Skader på institutionens ting:

Børn er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på institutionens bygninger eller inventar.

Befordring i bil:

Personalet kører IKKE med børn i private biler.

 

Publiceret 04-02-2020